Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 -go roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

- od dnia 01.07.2019 r. w formie elektronicznej,

- od dnia 01.08.2019 r. w formie tradycyjnej.

 

Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia rodzinne

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r. , świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec 2019 r. – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca 2019 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca 2019 r. , zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października 2019 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada 2019 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.  Zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka  - rozwiązanie to dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 

W załączeniu publikujemy plakaty dotyczące programu Rodzina 500+

 

 

ZAŁĄCZNIKI: