Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Nabór na stanowisko referenta

Utworzono dnia 02.02.2023

Jastrzębia, dnia 01.02.2023 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Rodzinnych

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie, zgodnie z art. 6 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 2. obywatelstwo polskie, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 5. nieposzlakowana opinia, zgodnie z art. 6 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 6. ogólna znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000
  z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022, poz. 1205), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2022 poz. 923) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw,
 7. znajomość obsługi komputera.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. Predyspozycje osobowościowe – rzetelność, staranność, sumienność, odpowiedzialność, odporność
  na stres, komunikatywność,
 2. Bardzo dobra motywacja do pracy,
 3. Bardzo dobra umiejętność organizacji czasu pracy,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Umiejętność radzenia sobie z wymagającym klientem,
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność korzystania z edytorów tekstów
  i arkuszy kalkulacyjnych (z Pakietu MS Office).
 7. Umiejętność korzystania z przepisów prawa w pracy zawodowej.

 

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym
  do alimentów oraz świadczeń rodzinnych i dodatku osłonowego,
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych,
 3. Obsługa zamówień publicznych zgodnie z regulaminem wewnętrznym jednostki, w tym przygotowywania zestawień dotyczących zapotrzebowania na środki i materiały,
 4. Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminem wewnętrznym jednostki,
 5. Obsługa systemów informatycznych wspomagających zakres realizowanych zadań,
 6. Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie powierzonych zadań,
 7. Udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prawa
  do świadczeń rodzinnych i dodatku osłonowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków z zakresu ww. świadczeń,
 9. Przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i dodatku osłonowego.
 10. Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń.
 11. Przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu.
 12. Przygotowanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.
 13. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
 14. Prowadzenie archiwizacji w zakresie wykonywanych zadań.

IV. Warunki pracy oferowane kandydatom:

Umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: ½ etatu, 20 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie
z odrębnymi przepisami).

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119.

Stanowisko: Referent.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: luty - marzec 2023 rok.

 

V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

VII. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 312 14 23

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi" pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia w terminie do 14 lutego 2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka).

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

                                                                                                                           Marzena Zawadzka  Hernik

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia.

Inspektor ochrony danych:

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi inspektorem ochrony danych pod adresem: anna.kuczynska@jastrzebia.pl

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu bieżącego naboru kandydatów do realizacji zadań
referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz przyszłych naborów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jw.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom i osobom upoważnionym z mocy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości udziału w naborze.

Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: