Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi ogłasza nabór na stanowisko

Utworzono dnia 30.06.2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi ogłasza nabór

na stanowisko

PSYCHOLOGA


 

I Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
 2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe.

II Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Nieposzlakowana opinia;
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. Umiejętność skutecznego komunikowania się i kreatywność;
 7. Umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami chorymi, starszymi
 8. i niepełnosprawnymi;
 9. Wysoka odporność na stres, opanowanie;
 10. Wysoki stopień empatii;
 11. Umiejętność motywowania;
 12. Sumienność, uczciwość, samodzielność.

III Zakres wykonywanych zadań:

Przewidziano ogólnie liczbę 120 godzin, bez określenia z ilu godzin będzie mógł skorzystać każdy opiekun. Liczba godzin przeznaczona na opiekuna będzie wynikała
z zapotrzebowania, które będą zgłaszać osoby w trakcie realizacji projektu. Wsparcie będzie udzielane w miejscu uzgodnionym przez opiekuna faktycznego, psychologa i osobę realizującą projekt tak, aby opiekun faktyczny czuł się komfortowo i mógł opowiedzieć o swoich problemach oraz uzyskał odpowiednią pomoc.

Do zadań należało będzie:

 1. Realizacja zadań w ramach projektu „Bezpiecznie-zdrowo-serdecznie-usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 współfinansowane w części ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2.  Udzielenie poradnictwa psychologicznego dla opiekunów faktycznych.
 3. Prowadzenie pracy na rzecz poprawy funkcjonowania opiekunów faktycznych w ich środowisku zamieszkania.
 4. Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych ukierunkowanych na uczenie opiekunów faktycznych umiejętności niezbędnych do pomocy i opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 5. Udzielenie konsultacji, porad i pomocy psychologicznej opiekunom faktycznym aby ułatwić im opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
 6. Prowadzenie dokumentacji w zakresie działań psychologicznych opiekunów faktycznych korzystających z projektu – karty pracy.
 7. Przestrzegania ustalonego podziału pracy.
 8. Stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykonywanych obowiązków.
 9. Prowadzenie spraw w powierzonym zakresie zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa.
 10. Zachowanie tajemnicy służbowej.
 11. Zachowanie uprzejmości, życzliwości i taktu w kontaktach z uczestnikami projektu, przełożonymi i współpracownikami.
 12. Bieżący monitoring i ewaluacja działań wynikających z zakresu prac psychologa.
 13. Sporządzenie co miesięcznych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań i przekazywanie ich kierownikowi.
 14. Współpraca z pracownikami socjalnymi.  

IV Informacja o warunkach pracy:

Umowa zlecenie w wymiarze 120 h, na czas określony – okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2021r. do 31 sierpnia 2022 r.
Praca świadczona będzie na terenie Gminy Jastrzębia, w miejscu zamieszkania uczestników projektu (w miejscu dogodnym dla opiekuna faktycznego).

V Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VI Wymagane dokumenty:
Kandydat zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny z adresem do korespondencji i numerem telefonu oraz oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. Własnoręcznie podpisane CV z wykształceniem i przebiegiem pracy zawodowej oraz oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
 4. Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA),
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku opiekuna wspomagającego,
 8. Własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia  w dni robocze lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa” do dnia 23 lipca 2021 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje: telefon 48 312 14 23, 348 05 07 wew. 22 lub 20

Procedura rekrutacji

Rekrutacja składała się będzie z dwóch etapów:

I etap (selekcja wstępna) – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,
II etap (selekcja merytoryczna) – rozmowa kwalifikacyjna

O terminie II etapu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Nadesłane oferty nie będą odsyłane. Oferty osób niezakwalifikowanych do drugiego etapu można odebrać w ciągu 2 miesięcy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka w Jastrzębi.

Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2019 r. poz. 1282))

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

                             Marzena Zawadzka  Hernik

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 71

W poprzednim tygodniu: 135

W tym miesiącu: 85

W poprzednim miesiącu: 603

Wszystkich: 18063