Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Zostań rodziną wspierającą

Utworzono dnia 28.06.2023

Zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Poszukujemy rodzin, które  bezinteresownie  chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji. Zostając rodziną wspierającą można podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych
z udzielaniem pomocy. 

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 2. Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Jastrzębi właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  • opiece i wychowaniu dziecka;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 4. Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych
  z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej gdy:

 1. istnieje problem alkoholowy,
 2. nie ma stałego źródła utrzymania,
 3. występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi,
 4. członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
 5. członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 6. skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 7. występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia, tel. 48/ 384 05 07
w godz. 8:00 – 15:00.