Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Usługi opiekuńcze w gminie Jastrzębia

Utworzono dnia 06.09.2022

Usługi opiekuńcze w gminie Jastrzębia

Gmina Jastrzębia w okresie od 01.05.2021 r. do 31.08.2022 r. realizowała projekt pn. „Bezpiecznie-zdrowo-serdecznie, usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Celem projektu było ułatwienie dostępu do usług opiekuńczych dla 24 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujących obszar gminy Jastrzębia       poprzez zwiększenie zakresu i jakości usług środowiskowych. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Zadanie obejmuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - 8 osób posiadających odpowiednie kwalifikacje świadczyło usługi dla 24 osób wymagających pomocy w czynnościach dotyczących samoobsługi. Usługi opiekuńcze obejmują wspieranie i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności pielęgnację zaleconą przez lekarza, pomoc
w przygotowywaniu posiłków, wykonywaniu prac porządkowych, itp.

W ramach projektu oferowano teleopiekę - 24 osoby zostało wyposażone w bransoletki życia, kompleksową usługę zdalnej opieki składająca się z mobilnej aplikacji, która w połączeniu ze zintegrowanym urządzeniem zapewnia nowoczesną usługę teleopieki dedykowaną m.in. osobom starszym, niesamodzielnym i przewlekle chorym oraz ich opiekunom, którzy w wygodny sposób mogą monitorować bezpieczeństwo podopiecznych.

Działania obejmowały również wsparcie dla opiekunów faktycznych, którzy mieli zapewnioną pomoc psychologiczną.

W dniu 1.09.2023 r.  rozpoczął się drugi etap realizacji projektu dotyczący zachowania trwałości projektu, który będzie trwał do 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje o gotowości kontynuowania świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących tego typu wsparcia na zasadach zgodnych z zapisami ustawy o pomocy społecznej. Oznacza to, że mieszkańcy gminy Jastrzębia potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mają możliwość zgłoszenia się do Ośrodka
z wnioskiem o przyznanie usług opiekuńczych.
Aktualnie Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze dziewięciu mieszkańcom gminy o standardzie nie niższym niż w ramach projektu.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 dla Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych ” RPO WM 2014-2020.