Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki „Opieka 75 +” na rok 2023

Utworzono dnia 26.06.2023

 

 

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Opieka 75 +” na rok 2023

 

Gmina Jastrzębia otrzymała dotację w wysokości 6 805,00 zł na realizację Programu „Opieka 75+” w 2023 roku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

Celem programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości centrum usług społecznych – kontaktów z otoczeniem. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Program jest odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75 lat i więcej

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
  2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.
  3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.
  4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Edycja programu będzie realizowana do 31 grudnia 2023 r.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa została ustalona w wysokości do 60% kosztów realizacji zdania. Całkowity koszt zadania wynosi 11 342,00 zł.

ZAŁĄCZNIKI: