Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Posiłek w szkole i domu 2024

Utworzono dnia 06.05.2024

W dniu 15.04.2024r. Gmina Jastrzębia zawarła umowę w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2024.

Zadanie opiewa na kwotę 29 494,00 zł, w tym dotacja celowa 23 595,00 zł, a środki własne
5 898,80 zł. W trakcie realizacji programu Gmina będzie wnioskowała o zwiększenie kwoty dotacji. Zakres umowy określa Uchwała Nr 149 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 z dnia
23 sierpnia 2023 r. Realizacja Programu odbywa się z zachowaniem zapisów ustawy o pomocy społecznej. 

Z pomocy w formie gorącego posiłku, pomocy w formie zakupu produktów żywnościowych lub pomocy finansowej na zakup posiłków mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby dorosłe i starsze z niskimi dochodami. Kryterium dochodowe w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" wynosi 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.200,00 zł dla osoby w rodzinie na podstawie Uchwały
Nr LXX/418/2023 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w  formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028  (opublikowanej w dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 21.12.2023 r. pod pozycją 14732).

Osoby potrzebujące wyżej opisanego wsparcia mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi w pokoju nr 3.