Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Opieka wytchnieniowa

Utworzono dnia 04.04.2024

Program: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

DOFINANSOWANIE: 8 007,00 ZŁ

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, że Gmina Jastrzębia przystąpiła do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Jastrzębia w ramach zawartej umowy, otrzymała środki finansowe w wysokości 7 850,00 zł na realizację zadania oraz 157,00 zł na pokrycie kosztów obsługi programu.  

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  •  dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dorosłymi niepełnosprawnymi osobami posiadającymi:
       a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
       b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionymi w lit. a zgodnie
    z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób   niepełnosprawnych.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej jest uzależniony od sytuacji osobistej osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu, a wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej, powinno być udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby z niepełnosprawnością w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: