Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta pracy

Utworzono dnia 17.05.2021

 

OFERTA PRACY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi poszukuje osoby na stanowisko: asystent rodziny.

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Osoba nie pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. Osoba wypełniająca obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy     z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

 1. Wysoka kultura osobista;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Umiejętność pracy w grupie;
 4. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                            z dziećmi;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • Praca będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • Prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
 • Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

Wymagane dokumenty:

1)  CV,

2) List motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3)  Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności,

5) Kopie świadectw pracy,

6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

9) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

10) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi".

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 48 312 14 23 wew. 22.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

                                                                               Marzena Zawadzka  Hernik

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 63

W poprzednim tygodniu: 125

W tym miesiącu: 377

W poprzednim miesiącu: 586

Wszystkich: 17200