Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Nabór na stanowisko Referent ds. Świadczeń Rodzinnych

Utworzono dnia 26.03.2024

Jastrzębia, dnia 26.03.2024 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych 

I. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe lub średnie, zgodnie z art. 6 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),

b) obywatelstwo polskie, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),

e) nieposzlakowana opinia, zgodnie z art. 6 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),

f) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 775 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), ustawy z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 246), ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2023, poz. 1923), ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 2424), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw,

g) znajomość obsługi komputera. 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Predyspozycje osobowościowe – rzetelność, staranność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, komunikatywność;

2. Bardzo dobra motywacja do pracy;

3. Bardzo dobra umiejętność organizacji czasu pracy;

4. Umiejętność pracy w zespole;

5. Umiejętność radzenia sobie z wymagającym klientem;

6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych (z Pakietu MS Office);

7. Znajomość obsługi programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych Amazis lub innego oraz programu Płatnik;

8. Umiejętność korzystania z przepisów prawa w pracy zawodowej. 

III. Zakres wykonywanych zadań: 

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych.

2. Obsługa systemów informatycznych wspomagających zakres realizowanych zadań oraz poczty elektronicznej.

3. Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie powierzonych zadań.

4. Udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami.

6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych.

7. Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń.

8. Przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu.

9. Przygotowanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.

10. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

11. Prowadzenie archiwizacji w zakresie wykonywanych zadań.

12. Przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu.

13. Przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń.

14. Odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń.

15. Współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi. 

IV. Warunki pracy oferowane kandydatom: Umowa o pracę. Wymiar czasu pracy: etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami). Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119. Stanowisko: referent. Planowany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2024 rok.

V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

VII. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

2. Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 312 14 23 lub 384 05 07 w.21.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi" pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia w terminie do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka).

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi.  

ZAŁĄCZNIKI: